Forretningsgang for interessekonflikter

Om interessekonflikter

Forretningsgangen vedrører samtlige de aktiviteter, der udbydes af DitFinanshus som finansiel rådgiver og boligkreditformidler. Ved finansiel rådgivning forstås DitFinanshus´ rådgivning til kunden om finansielle produkter i form af kreditaftaler, indlån, forsikringer, pensioner og investeringsprodukter. Ved boligkreditformidling forstås DitFinanshus´ præsentation eller tilbud af boligkreditaftaler til kunden, indgåelse af sådanne aftaler med kunden på vegne af en kreditgiver eller bistand til kunden med rådgivning, administration eller andet forberedende arbejde forud for indgåelsen af boligkreditaftaler.

Interessekonflikter kan opstå, hvor der er modstridende interesser mellem rådgiveren og kunden eller for den sags skyld rådgiverens kunder. Interessekonflikter kan også opstå ved tættere samarbejde med nogle aktører, hvormed der kan opstå et afhængighedsforhold til hinanden, som på sigt kan medføre tvivl om uafhængigheden. Det skal imødegås ved jævnligt at undersøge løsningsmuligheder med alternativer, således at der ikke kan herske tvivl om, at hensynet til kunden altid vægtes højest. Det må ikke forhindre et godt og konstruktivt samarbejde med andre parter, men det skal altid tjene kundens interesser bedst, både på kort og langt sigt.

DitFinanshus ønsker ikke en kundes opgave, hvis der er åbenlyse interessekonflikter med andre af DitFinanshus´ kunder. Det kunne f.eks. være i en bolighandel, hvor DitFinanshus ikke kan repræsentere begge parter. Idet omfang begge parter henvender sig, henvises den sidste til anden rådgiver.

 

Uvildig rådgivning

DitFinanshus ønsker som udgangspunkt at være uvildig rådgiver. DitFinanshus har som udgangspunkt ingen eksklusivaftaler med samarbejdspartnere, ligesom der som udgangspunkt ikke betales eller modtages henvisningsprovisioner eller lignende. Idet omfang det undtagelsesvis kan være tilfældet, skal det skriftligt oplyses kunden, inden aftalen indgås.

 

Modtagelse af gaver

DitFinanshus´ medarbejdere må ikke modtage gaver, ydelser eller andre fordele, udover sædvanlige lejligheds- og reklamegaver, fra andre finansielle aktører. DitFinanshus´ medarbejdere er forpligtet til at kontakte direktionen, hvis de kommer i tvivl om der er tale om en interessekonflikt. Det er direktionen der vurderer det i sidste ende.

 

Varetagelse af andre hverv

DitFinanshus´ medarbejdere må ikke arbejde for andre finansielle rådgivere eller påtage sig bibeskæftigelse ved siden af ansættelsesforholdet, medmindre det er godkendt af DitFinanshus´ direktion, eller er blevet anført i et tillæg til den pågældende medarbejders ansættelseskontrakt.

Det er ligeledes heller ikke tilladt at varetage bestyrelsesposter uden godkendelse af DitFinanshus´ Direktion.

 

Processen

Er en medarbejder i DitFinanshus vidende om en potentiel interessekonflikt, eller i tvivl om hvorvidt der kan være tale om en interessekonflikt, skal den pågældende medarbejder straks orientere direktionen. Direktionen vil herefter vurdere den pågældende sag og vende tilbage til rette medarbejder med afklaring og/eller næste step overfor kunden, hurtigst muligt og senest indenfor 3 hverdage.

Hvis en potentiel eller aktuel interessekonflikt ikke kan undgås, og kundens interesser dermed ikke kan tilgodeses i tilstrækkeligt omfang, skal den pågældende medarbejder straks orientere kunden herom. Medarbejderen skal oplyse om de interessekonflikter, som vil kunne stride mod kundens interesser, og vil i forlængelse heraf oplyse kunden om, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at minimere eller undgå interessekonflikten. Eventuelle interessekonflikter skal registreres af direktionen og vurderes med henblik på løbende at sikre, at nærværende forretningsgang er opdateret og dækkende for den bedst mulige håndtering af eventuelle interessekonflikter, der måtte opstå. Afhængig af omstændighederne vil DitFinanshus afstå fra at yde den aktuelle finansielle rådgivning eller boligkreditformidling, hvis kundens interesser ikke kan sikres i tilstrækkeligt omfang.